کلیات بهداشت محیط و محیط زیست صدا،سموم ،نور،ارزیابی ، گندزدا، پرتوها و مواد رادیو اکتیو، حشره شناسی و بهداشت مواد غذایی ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D/ مولف محمدرضا خانی...[و دیگران] -- تهران: خانیران، 1389
266ص.. : جدول ،نمودار

9648033196

سری کتاب های تخصصی محیط زیست و بهداشت محیط؛ 5

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


بهداشت محیط زیست -- پرسش های امتحانی
WA 18.2 ک662 1389