آلودگی هوا ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D/ مولف محمدرضا خانی...[و دیگران] -- تهران: خانیران، 1389
269ص.. : جدول ،نمودار.

964803320X

سری کتاب های تخصصی محیط زیست و بهداشت محیط؛

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


بهداشت محیط زیست -- پرسش های امتحانی
WA 18.2 آ766 1389