میکروبیولوژی محیط ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D/ مولف گیتی حاج محمد حسین کاشی ...[ ودیگران] -- تهران: خانیران، 1390
185ص. : جدول ،نمودار

9648033226

سری کتاب های تخصصی محیط زیست و بهداشت محیط؛ 7

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


میکروب شناسی محیط زیست -- پرسشهای امتحانی
آلودگی محیط زیست -- پرسشهای امتحانی
بهداشت محیط زیست -- پرسشهای امتحانی
مواد زائد -- پرسشهای امتحانی
WA 18.2 م974 1390