مرآتی ، محسن
وسایل دندانپزشکی به انضمام فصل جدید با عنوان "اصول نگهداری از وسایل و تجهیزات مطب دندانپزشکی")/ گردآوری و ترجمه محسن مرآتی ؛ زیر نظر فرخ آصف زاده -- تهران: شایان نمودار، 1390
276ص.: مصور.

9789632370771

عنوان به زبان اصلی: Dental Instruments


دندانپزشکی -- استفاده از ابزار و وسایل
وسایل و تجهیزات
WU 26 و 432 م 1390