ج‍ول‍ی‍ان‌، راب‍رت‌ م‌.
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ راهنمای جامع داروه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و م‍واد م‍وث‍ر ب‍ر روان‌: آث‍ار، ک‍ارب‍رده‍ا و ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ راب‍رت‌ م‌ ج‍ول‍ی‍ان‌، ک‍ل‍ی‍ر دی‌ ادوک‍ات‌، ج‍وزف‌ ای‌ ک‍وم‍ات‍ی‌ ؛م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌[...و دی‍گ‍ران‌]؛وی‍راس‍ت‍ار م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ج‍زای‍ری‌ -- ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د:ن‍س‍ل‌ ف‍ردا 1389
۷۶۰ص‌ : م‍ص‍ور

9786665689631

عنوان اصلی:A primer of drug action: a comprehensive guide to the actions, uses, and side effects of psychoactive drugs, 11the ed, c2008

ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ وی‍رای‍ش‌ ی‍ازده‍م‌ س‍ال‌ ۲۰۰۸ م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ اس‍ت‌


داروه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر روان‌ -- داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر روان‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
QV 77/2 ر872ج 1389