چ‍وال‍ی‍ر، م‍ارک‌ .و .ل‌
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ی‍ک‍رو ارگ‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‌ زا ازم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌/ مارک و.ل.چوالیر ،کیونگ او. کوک ؛مترجمین محمد خزایی ، محمد علی نوریان -- قم: فانوس اندیشه : خسروی، 1388
128ص‌ : جدول ، نمودار

9786009085545

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

عنوان اصلی:Water treatment and pathgen control


پالایش آب
م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آب‌
آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آب‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
WA 689 ت69چ 1388