جهانگیری ، مهدی
مجموعه الزامات بهداشت کار در صنایع پتروشیمی/ مولفین مهدی جهانگیری ، ماندانا آقابیگی ، بهمن رماوندی -- تهران: گروه طرفه، 1387
4ج.

9789640428092
9789640428108
9789640429679
9789640429686

مجموعه الزامات بهداشت کار در صنایع پتروشیمی

مندرجات ج.1. مجموعه آیین نامه های بهداشت کار در صنایع پتروشیمی.- ج.2. مجموعه راهنماهای بهداشت کار در صنایع پتروشیمی.- ج.3. مجموعه دستورالعملهای بهداشت صنعتی در صنایع پتروشیمی.-ج.4. حدود و تماس شغلی عوامل بیماری زا در صنایع پتروشیمی


بهداشت شغلی -- پیشگیری و کنترل
WA 400 م952ج 1387