کوپین، بن
هوش مصنوعی/ تالیف بن کوپین ؛ ترجمه سیدهاشم داورپناه، عبدالرضا میرزایی. -- تهران: معارف دینی، 1391.
616ص.: جدول ، نمودار.

9644772431

‏‫عنوان اصلی:‭ Artificial intelligence illuminated , C2004


هوش مصنوعی
Q 335 ه9ک86 1391