گل‌محمد‌ي‌، رستم‌
مهندسي‌ صد‌ا و ‌ارتعاش‌ در صنعت‌ و محیط زیست/ تاليف‌: رستم‌ گل‌محمد‌ي‌ -- ‌همد‌ان‌: د‌انشجو، 1392.
‎,557 ص‌.: مصور, جدول‌, نمود‌ار.

9789645794727

Noise and Vibration Engineeringعنوان به انگلیسی


امواج
ارتعاش
صدا
سرو صدا -- آلودگی
ارتعاش