امیر بیگی، حسن، 1345
‌اصول‌ بهد‌اشت‌ محيط سر فصل تعيین شده جهت واحد درسی بهداشت محیط/ تالیف حسن امیر بیگی -- تهران اندیشه رفیع 1389
208ص مصور ، جدول

9789649870991

‌عنو‌ان‌ پشت‌ جلد به‌ ‌انگليسي‌:‎Principles of envirnomental health


بهداشت محیط زیست