چوبانگلوس،جورج
مدیریت جامع پسماند(ISWM) اصول مهندسی و مسایل مدیریتی/ نویسندگان جورج چوبانگلوس، هیلاری تیسن، ساموئل ویجیل؛ مترجمان نعمت ا.. جعفرزاده حقیقی فرد ...[ودیگران] -- تهران: خانیران، 1388
2ج.: مصور

9789648033946
9789648033953

عنوان به زبان اصلی: Itegrated solid waste management :engineering principles and management issus


مواد زائد
دفع زباله
WA 778 م69چ 1388