س‍ال‍وات‍و،‏‫ ج‍وزف‌ ا.‬
کلیات بهداشت محیط// نویسنده جوزف سالواتو،نلسون نمرو،فرانکلین آژاردی ؛ مترجمان هوشیار حسینی،محمد شیرمردی،نغیمه احمدی‌موسی‌آباد. -- تهران: خانیران، 1391.
232ص.: جدول، نمودار.

9786005621334

کتاب حاضر ترجمه بخشی از کتاب Environmental Engineering,5th ed,c2003 است.


بهداشت محیط زیست
خدمات بهداشتی
WA 30 ک229س 1391