زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد (1) رشته های مهندسی بهداشت محیط ، مهندسی محیط زیست (کلیه گرایشها) و مهندسی طراحی محیط زیست/ مولفان محمدرضا خانی...[و دیگران] -- تهران: خانیران، 1391
223ص. : جدول ،نمودار

9789648033854

سری کتاب های تخصصی محیط زیست و بهداشت محیط؛ 10

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


دانشگاها و مدارس عالی - ایران -- آزمونها
زبان انگلیسی - کتاب های قرائت -- محیط زیست
زبان انگلیسی -- راهنمای آموزشی (عالی)
آزمون های دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
LB 2353 1391 ز2827