اصیلیان، حسن
آلودگی هوا منابع ، اثرات، روشهای کنترل، قوانین و مقررات، استانداردها/ حسن اصیلیان، محمد تقی قانعیان، قادر غنی زاده -- تهران: موسسه انتشاراتی آثار سبحان 1389
152ص مصور ، جدول

9789642580729

Air pullution sources, impacts, control, laws and standards:عنوان به انگلیسی


آلودگی هوا
آلوده سازهای هوا
آلودگی محیط زیست -- استانداردها
آلوده ساز های محیط -- استاندارد ها