رحمانی ، خالد
درسنامه جامع بهداشت عمومی قابل استفاده برای شرکت در امتحانات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناس ارشد همراه با تست های برگزیده/ گردآوری و تدوین خالد رحمانی -- تهران : سماط 1390
708ص مصور

9789645270610


بهداشت همگانی
همه گیری شناسی
بهداشت
پرسشهای امتحانی