حاجی قاسمخان ، علیرضا
مبانی بهداشت حرفه ای/ تالیف علیرضا حاجی قاسمخان -- تهران : برای فردا ، 1388
215ص.: مصور ، جدول

9789648169263

کتابنامه
عنوان پشت جلد به انگلیسی : Essentials of occupational health


بهداشت شغلی
خدمات بهداشت شغلی