مانرو ، باربارا هازارد
روش های آماری نوشته باربارا هازاد مونرو ؛ ترجمه و تالیف انوشیروان کاظم نژاد ، محمد رضا حیدری ، رضا نوروز زاده/ در پژوهش مراقبت بهداشتی و کاربرد [اس پی اس اس ]در تحلیل داده ها -- تهران : نشر جامعه نگر: نشر سالمی 1390
584ص مصور جدول‌ , نمود‌ار

9786001010552

Statistical methods for healthcare research & application of SPSS in data analysis عنوان اصلی


آمار حیاتی
زیست سنجی