رضاپور،فیروزه
راهنمای جامع CPR بر اساس جدیدترین پروتکل های جهانی / تالیف و ترجمه فیروزه رضاپور -- تهران جامعه نگر 1392
176ص مصور،نمودار

9786001011191


احياء قلبي ريوي -- روشها
احياء
WA 292 1390 ر 561ر