مرضيه كمالي،حسنی ، حامد، 1368
کتاب جامع CPR/ تالیف و ترجمه حامد حسنی،مرضیه کمالی، با همکاری سیروس اسدی به ریسی،ویراستار احسان مختاری، -- تهران: جامعه نگر ، 1392.
228ص.: مصور ، جدول،نمودار.

9786001011566

کتابنامه


احیای قلبی و ریوی