ززولی، محمد علی،ملكي افشين،بذرافشان ادريس
درسنامه جامع کلیات بهداشت محیط شامل بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت غذایی ..../ نویسندگان محمدعلی ززولی، افشین ملکی، ادریس بذرافشان -- تهران : سماط ، 1390
323ص.: جدول

9789645270320

عنوان پشت جلد به فارسی :Fundamentals of environmental health


بهداشت محیط زیست
بهداشت محیط زیست -- پرسش های امتحانی
WA 30 د27ز 1389