محبوب اهري عليرضا ،یوسفی ،محمود
مرور جامع آمار زیستی خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده کنکور کاردانی ،کارشناسی و دکترا / تالیف محمد یوسفی،علیرضا محبوب اهری، -- تهران جامعه نگر 1392
338ص نمودار

9786001012327


آمار حیاتی -- پرسشهای امتحانی
WA 950 1392 آ 85ی