WS 100 / ن638ن 1391

نلسون بیماریهای نوزادان2011 مطالب سایت.../ [روبرت کلیگمن... و دیگران]‬ ؛ تحت نظارت علی‌اکبر ولایتی؛ مترجمین الهه نوروزی، رضا فلاح؛ ویراستار داود خداآمرزیده، مریم شیرمحمدی. -- تهران: اندیشه رفیع‏‫، 1391.
304ص.‬: مصور، جدول، نمودار.

9789649873299

این کتاب ترجمه بخشی از کتاب "Nelson textbook of pediatricss, 19 th ed, c2011" است


پزشکی کودکان
بیماری های نوزادان