WA 18.2 / م61ی 1389

ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ی‍ار 1340-
مواد زائد جامد: م‍ج‍م‍وع ت‍س‍ت‌ و پ‍اس‍خ‌ ویژه آزمونهای ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ک‍ام‍ی‍ار ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ان‍ی‌، ف‍ران‍ک‌ ن‍اظم‍ی‌پ‍ور. -- ت‍ه‍ران‌: خ‍ان‍ی‍ران‌‏‫، 1389.
[122] ص‌.‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.

9648033080

سری کتابهای آسان و جامع دروس اختصاصی بهداشت محیط

پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‭‮‭ MCQS: Environmental health book series


بهداشت محیط زیست -- پرسشهای امتحانی
مواد زائد -- پرسشهای امتحانی
WA 18.2 م61ی 1389