WA 18.2 / د61ی 1389

ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ی‍ار 1340- .
دف‍ع‌ ف‍اض‍لاب‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ و پ‍اس‍خ‌ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی/ م‍ول‍ف‍ان‌ ک‍ام‍ی‍ار ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ان‍ی‌، زه‍را م‍ش‍ه‍دی‌ح‍ی‍در. -- ت‍ه‍ران‌: خ‍ان‍ی‍ران‌‏، 1389.
187 ص‌.‮‬‬ : ج‍دول‌، نمودار.

9648033099

س‍ری‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ آس‍ان‌ و ج‍ام‍ع‌ دروس‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط

پش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎MCQS: Environmental health book serie


فاضلاب -- پرسشهای امتحانی
بهداشت محیط زیست -- پرسشهای امتحانی
WA 18.2 د61ی 1389