WA 18.2 / پ279خ 1390

خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 1339- .
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - پ‍م‍پ‌ و پ‍م‍پ‍اژ ویژه آزمونهای ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌/ مول‍ف‍ان‌ م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ی‍ار ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍ن‍از واع‍ظی‌. -- ت‍ه‍ران‌: خ‍ان‍ی‍ران‌‏، 1390.
‏‫‏[150] ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.

9648033056

س‍ری‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ آس‍ان‌ و ج‍ام‍ع‌ دروس‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط

پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭ ‎MCQS: Enviromental health book series


بهداشت محیط زیست -- پرسشهای امتحانی
آب رسانی -- پرسشهای امتحانی
آب -- پرسشهای امتحانی
فاضلاب -- پرسشهای امتحانی
WA 18.2 پ279خ 1390