شاکرین ، حمید رضا
حکومت دینی پرسشها و پاسخ ها/ نویسنده حمیدرضا شاکرین ؛ تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مرکز فرهنگی، اداره مشاور و پاسخ -- قم : پارسایان ۱۳۸۲
۱۷۴ ص . :

9646566679


اسلام -- پرسش‌ها و پاسخ‌ها
اسلام و سیاست
اسلام و دولت