WA 292 / پ536الف 1392

اس‍م‍ی‍ت‌، ت‍ون‍ی‌Smith, Tony 1934-م.
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌/ [ت‍ون‍ی‌ اس‍م‍ی‍ت‌، س‍و دی‍وی‍دس‍ن‌] ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍اس‌ ت‍ی‍رگ‍ان‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر خ‍ل‍ی‍ل‌ رح‍ی‍م‍ی‌خ‍وش‌ -- م‍ش‍ه‍د: س‍ن‍ب‍ل‍ه‌‏‫، 1392.
119ص.

9643921023

پ‍زش‍ک‌ خ‍ان‍واده‌؛

ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر از سری انتشارات انجمن پزشکی بریتانیا اس‍ت‌.
ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌‌ی ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب" ‌‎"Family doctor home adviser, c2003‬ اس‍ت‌.


کمکهای نخستین
دستنامه ها
WA 292 پ536الف 1392