لال‍ه‌ه‍ای‌ روح‍ان‍ی‌ خ‍اطرات‌ ش‍ه‍دای‌ روح‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ی‍ر رج‍ب‍ی -- اردب‍ی‍ل‌: ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ۱۳۸۲
۱۷۴ص

‎964-5854-92-x‬:


ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- اردب‍ی‍ل‌ (اس‍ت‍ان‌) -- ش‍ه‍ی‍دان‌
روح‍ان‍ی‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- اردب‍ی‍ل‌ (اس‍ت‍ان‌)
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ای‍ران‌ -- اردب‍ی‍ل‌ (اس‍ت‍ان‌)
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌