از م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ت‍ا م‍روج‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر اردب‍ی‍ل/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ع‍ی‍د م‍ع‍زی -- ت‍ه‍ران‌ : ن‍ورال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ۱۳۸۵
۱۲۷ ص‌

‫‬‭‎964-7412-98-3:


اردب‍ی‍ل‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍روج‌، ب‍ی‍وک‌، ۱۳۸۰ - ۱۳۰۹.-- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ج‍ت‍ه‍د اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۰۶ - ۱۲۳۱.-- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌