ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارم‌ و رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا پ‍س‌ از ح‍ادث‍ه‌ ۱۱ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر/ ح‍س‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ی‌. م‍ق‍ال‍ه‌ ع‍ص‍ر ظه‍ور ی‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ م‍وع‍ود در اس‍لام‌؛ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ طاه‍ری‌ [ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌] ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ه -- ق‍م‌: پ‍ارس‍ای‍ان‌ ۱۳۸۲
ص‌ ۱۱۹

964-6566-96-0:


واق‍ع‍ه‌ ی‍ازده‌ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر، ۲۰۰۱م‌. -- ع‍ل‍ل‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
م‍ه‍دوی‍ت‌