داس‍ت‍ان‌ ورزش‌ غ‍رب‌‌ سیر تحول تاریخی و فرهنگی ورزش غرب/ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ -- ت‍ه‍ران‌ :‬ ه‍لال‌ ۱۳۸۵
۱۳۴ ص

‭‎964-693-844-2‬ :


ورزش-- تاریخ
ورزش -- جنبه‌های اجتماعی