ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍اظری‌؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ظارت‌ ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی -- ق‍م‌: پ‍ارس‍ای‍ان‌ ۱۳۸۲
ص‌ ۱۱۶

964-6566-93-6:


ح‍زب‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌