موسوی ، مرتضی
اصول علمی و کاربردی احیای قلبی ریوی/ تالیف مرتضی موسوی -- تهران : جامعه نگر ؛ سالمی ، 1383 .
176 ص.: مصور ، جدول ، نمودار

9648441081


احياء قلبي ريوي -- روشها
احياء