اموزش کمک های اولیه راهنمایی جامع در درمان موارد اورژانسی در کلیه سنین/ اموزش کمک های اولیه /تدوین وتالیف طیب سرخ بریتانیا .مجتمع امداد پزشکی سنت جان امبولانس,انجمن اورژانس سنت اندروز;مترجمین مژده جلالی,مریم حضرتی -- تهران: دانش پرور، 1383
287ص.: مصور.جدول

9647617356

First aid manual :the authorised manual of stujohn: عنوان اصلی


کمک های نخستین
فوریت های پزشکی