ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د،Freud, Sigmund 1939-1856م.
روانکاوی و زندگی من به همراه توتم‌ پرستی/ زیگموند فروید ؛ ترجمه محمود نوایی، محمدعلی خنجی. -- تهران: جامی، 1393.
319ص.

9786001761072

عنوان اصلی:‭ Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1966
کتاب حاضر از متن انگلیسی تحت عنوان"The psychopathology of everyday life" و "Totem and taboo" به فارسی برگردانده شده است.
کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان " آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌" توسط انتشارات اطلاعات در سال ۱۳۷۹ منتشر شده است.


حافظه
تداعی معانی
روان‌ شناسی آسیب‌ شناختی
BF 173 آ5ف48 1393
Languages: