ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، Freud, Sigmund 1939-1856م.
روش تعبیر رویا/ زیگموند فروید ؛ مترجمان محمد حجازی، محمود ساعتچی؛ ویراستار ارژنگ امیری. -- تهران: جامی‏‫، 1395.
200ص.

9789642575428

عنوان اصلی :‭ Die traumdeutung, 1922
کتاب حاضر در سال1342 تحت عنوان "تعبیر خواب و بیماری‌ های روانی" با ترجمه ایرج پورباقر توسط نشر آسیا منتشر شده است.


خواب
خواب دیدن
روانکاوی
BF 1078 ت7ف43 1395
Languages: