ری‍وردان‌ - ای‍وا، پ‍ل‌
کلیات چشم پزشکی ووگان / تالیف پل ریواردان اوا، امت کانینگهام؛ ترجمه علیرضا کشتکارجعفری، مونا ارباب، شبنم ابطحی. -- تهران: کتاب ارجمند‏‫، 1391.
488ص.‬: مصور.

9786002002013

عنوان اصلی : .2011,Vaughan & Asbury’s general ophthalmology ,18th


چشم پزشکی
1391ک981ر 100 WW