کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت‌های ویژه‌ی نوزدان (NICU) [ویراستاران ام.‌ترز ورکلن، مالین والدن]؛ ترجمه‌ی ملیحه کدیور، همکاران به ترتیب الفبا سمیه امامقلی... [ودیگران]. -- تهران: نشر جامعه‌ نگر‏‫، 1395.
1056ص.: مصور، جدول.

9786001014024

عنوان اصلی:‭ Core curriculum for neonatal intensive care nursing, 5 th.ed, [2015]
ترجمه ملیحه کدیور، سمیه امامقلی، نسرین بیاتی، ملیحه جاویدپور، زینب جنت‌مکان، سمیه رستملی...

پرستاری -- در نوزادی و کودکی
مراقبت های ویژه نوزادان
WY 18.2 ک824 1395
Languages: