QU145 / ت959ه 1382

پروین، میرمیران.
تنظیم برنامه غذایی در دوران های مختلف زندگی/ مولفین پروین میر میران، لیلا آزاد بخت . -- تهران: تیمورزاده: نشر طبیب، 1382.
109ص. جدول، نمودار.

9644565584

کتابنامه: 108-109ص.


تغذیه

Languages: