نکات آمار و روش تحقیق/ تالیف حسن بخشی‌زاده... [و دیگران]. -- تهران: جامعه‌نگر؛ تربت‌حیدریه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تربت‌حیدریه، ‏‫ 1392.
168ص.: مصور جدول نمودار.

9786001012693

پشت جلد به انگلیسی : ‭The point of method research statistic.


تحقیق -- روش‌ شناسی
آمار ریاضی