WT 39 / د721خ 1398

،خلیلی، حسین 1352-،
دارو درمانی بیماری های سالمندان / تالیف حسین خلیلی، ناعمه نیک ورز، سپیده الیاسی. -- تهران: کتاب ارجمند، 1392.
405ص.: جدول.

9786002003638

عنوان به انگلیسی:Pharmacotherapy of geriatric diseases.پزشکی سالمندان
دستنامه ها.