WQ 100 / 1395 ب969

بیماریهای زنان و مامایی دنفورث/ جیمز اسکات...[ودیگران]؛ ترجمه مهرناز ولدان...[ و دیگران -- تهر‌ان: ارجمند: نسل فردا، 1395.
ج2.: مصور، جدول، نمودار.

9786009093182
9786009093199

Danforth's obstetrics and gynecology, 10th. ed., 2008: کتاب حاضر بر گرفته از این کتاب است


بیماریهای دستگاه تناسلی زنان
آبستنی و زایمان