بیماریهای زنان و مامایی دنفورث جیمز اسکات...[ودیگران]؛ ترجمه مهرناز ولدان...[ و دیگران -- تهر‌ان ارجمند 1388
ج. مصور ، جدول

97860090931829786009093199

Danforth's obstetrics and gynecology, 9th. ed., 2008: کتاب حاضر بر گرفته از این کتاب است

بیماریهای دستگاه تناسلی زنان
آبستنی و زایمان
Languages: