دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏۱۳۸۹
ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌// پ‍ری‍رخ‌ دادس‍ت‍ان‌. -- ت‍ه‍ران‌: رش‍د‏‫‏‏‭، 1395.
‏‫‏ن‍ه‌، ۲۲۴ ص‌.: م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌، ت‍ا ش‍ده‌) ،ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.

9646115152


نقاشی و نقاشی‌های کودکان -- جنبه‌ های روان‌شناسی
کودکان -- روان‌ شناسی
ترسیم و طراحی -- روان‌ شناسی
BF۷۲۳‭‬ د2ن7 1395
Languages: