ک‍ورم‍ان‌، ل‍وی‍ی‌، Corman, Louis‬ - ۱۹۰۱
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌؛ ک‍ارب‍رد ت‍س‍ت‌ ت‍رس‍ی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ در ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌// نویسنده ل‌. ک‍رم‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ری‍رخ‌ دادس‍ت‍ان‌، م‍ح‍م‍ود م‍ن‍ص‍ور. -- ت‍ه‍ران‌: رشد، 1395.
330ص.: م‍ص‍ور.

9646115675

ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Le test du dessin de famille dans la pratique medico - pedagogigue


آزم‍ون‌ ت‍رس‍ی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
طراح‍ی‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
BF 698/8 آ9ک4 1395
Languages: