بیکلی ، لین
معاینه فیزیکی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز لین اس. بیکلی ، پیتر جی. سیلاجی ؛ بامقدمه و تحت نظارت منوچهر قارونی،مترجمین محمد مهدی غیرتیان،آسیه شکیب،مریم رحمتیان -- تهران : اندیشه رفیع 1396
384ص مصور،جدول|،نمودار

96449671089789649871837

Bates poket guide to physical examination and historytaking, 5th ed c2009عنوان اصلی

معاینه فیزیکی
تشخیص
Languages: