باکویی، فاطمه، 1352-
طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی / نویسندگان فاطمه باکوئی، فرزانه سلطانی، شیرین شهبازی صیقلده. -- تهران: جامعه نگر، 1394.
202ص.: مصور، جدول، نمودار.

9786001014321


تحقیق آمیخته