د552 1394

دستنامه مامایی و زنان ماساچوست / [کی. جوزف هارت]‬؛ترجمهمهرناز ولدان،شبنم ابطحی. -- :تهران ،ارجمند 1394.
660ص.:

9786002004222

عنوان اصلی :Pocket obstetrics and gynecology


بیماریهای دستگاه تناسلی زنان -- تشخیص
تشخیص افتراقی
مامایی