WM 141 / ر152ن 1395

ناسبوم، آبراهام، 1975-م.
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DMS-5 نویسنده آبراهام ناسبوم؛ مترجم فرزین رضاعی، علی اکبر فروغی. -- تهران: ارجمند، 1395.
264ص.:

9786002003881

عنوان اصلی: The pocket guide to the DSM 5 diagnostic examروانپزشکی
اختلالات روانی -- تشخیص
روابط پزشک- بیمار