/ ر356ح /1393

حجتی ، حمید
روش تحقیق و آمار در پرستاری همراه با اصول نقد و مقاله نویسی و آموزش مقدماتی نرم افزار spss/ مولفین حمید حجتی ، سید حمید شریف نیا -- تهران: نشر جامعه نگر، 1393.
284ص.: مصور ، جدول،نمودار.

9786001013300

عنوان پشت جلد به انگلیسی :
Research methodology and statistics in nursing:with principles of criticism,writing paper and ....


آمار حیاتی
زیست سنجی
تحقیق