درختکار، علی، ‏‫۱۳۷۰ -‏‬
خلاصه روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد// ترجمه و تلخیص علی درختکار،‌ ابوالفضل محمدی،‌ مهدی سلیمانی. -- تهران : انتشارات ابن‌سینا، ‏‫۱۳۹۶.‬‬
‏‫۲۶۴ ص.‬‬: مصور،جدول ،نمودار .

9786007939840

‏‫ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ از ک‍ت‍اب‌ " زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ی‍ل‍گ‍ارد"‎ Atkinson & Hilgard's introduction to psychology ,16 th"‬ ن‍وش‍ت‍ه‌ ادوارد ای‌ اس‍م‍ی‍ت‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] اس‍ت‌‬‬.


روان‌ شناسی
Psychology
BF 121 ز82ه9 1396
Languages: